کسب درآمد از اینترنت با موبایل

رازکسب درآمدازاینترنت

رازکسب درآمدازاینترنت

**رازکسب درآمدازاینترنت روزی ۵۰۰الی ۱میلیون تومان تضمینی وتست شده** فقط کافیست۵دقیقه متن زیررابخوانیدتاباارزش میلیونی این پکیج آشنا شوید. کسب درآمد اینترنتی روزانه تا500,000 تومان درآمد داشته باش! در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز درآمد داشته باشید کار اینترنتی در منزل ...

رازکسب درآمدازاینترنت

رازکسب درآمدازاینترنت

**رازکسب درآمدازاینترنت روزی ۵۰۰الی ۱میلیون تومان تضمینی وتست شده** فقط کافیست۵دقیقه متن زیررابخوانیدتاباارزش میلیونی این پکیج آشنا شوید. کسب درآمد اینترنتی روزانه تا500,000 تومان درآمد داشته باش! در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز درآمد داشته باشید کار اینترنتی در منزل

**رازکسب درآمدازاینترنت روزی ۵۰۰الی ۱میلیون تومان تضمینی وتست شده**

فقط کافیست۵دقیقه متن زیررابخوانیدتاباارزش میلیونی این پکیج آشنا شوید.

کسب درآمد اینترنتی روزانه تا500,000 تومان درآمد داشته باش!

در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز درآمد داشته باشید

 کار اینترنتی در منزل درآمد روزانه تا ۰۰۰’۵۰۰ تومان! کاملا واقعی

ما نمی خواهیم مبالغ نجومی و غیر قابل باور را بعنوان درآمد در روز عنوان کنیم!

۵۰۰ هزار تومان در روز درآمدی شدنی و عملی ست! ما پای حرفمان هستیم و راهکار آن را به شما خواهیم گفت! (اثبات درآمداولیه در عکس پایین)

 

 

 

سلام دوست عزیز:

من نمی خوام با تعریف کردن داستان وقت شماروبگیرم پس اول ازهمه میرم سر اصل مطلب ودرموردکاراینترنتی وروش های کسب درآمدکه در دوره یادمی گیریدتوضیح میدم.

آموزش گام به گام کسب درآمدازتلگرام وسایت به صورت ویس و ویدئو

ببینیددوست عزیزشماباشرکت در دوره بادوسیستم درآمدزایی قدرتمندآشنامی شوید که صفرتاصددرآمدزایی ازطریق کانال تلگرام وسایت رابرای شماباویس وویدئوتوضیح دادم

شمادراین دوره باراههایی آشنامی شویدتاخیلی راحت وسریع ازطریق کانال تلگرام وساخت سایت به درآمدبرسید.

چون این روش یک روش جدیدومتفاوت است.

پس شمابعدازشرکت در دوره لینک کانال آموزشی رازکسب درآمدازاینترنت را دریافت می کنید.که همه ی آموزشهاتوسط خودم با ویس وویدئوبه صورت واضح و آسان و روان توضیح داده شده و فردی که باکارباگوشی اندرویدوشبکه های اجتماعی ازجمله تلگرام آشنایی داشته باشه .خیلی راحت می تونه آموزشات دوره رویادبگیره،

پس اصلا سخت نیست!

شایدشمافکرکنیدساخت سایت سخته و نمی تونیدانجام بدید!

ولی روشی که من در دوره به شما به صورت ویس وویدئوآموزش دادم اصلا نیازبه مهارت خاصی نداره وشماخیلی راحت می تونیدیک سایت برای خودتون بسازیدودرصورت هرگونه سوال یااشکالی می تونیدازمن سوال کنید چون تاآخرعمروتارسیدن به درآمدپشتیبان شما هستم.

سوالی که برای اکثرشماپیش میاد اینه که به فرض اینکه ما برای خودمون سایت ساختیم حالا چه چیزی درسایت قرار بدیم تا بتونیم کسب درآمدکنیم.

ببینیددوستان مادردوره به شما آموزش دادیم تابتونیدمحصولات اینترنتی که نیاز جامعه و پرفروش باشه رابه صورت فایل آموزشی بسازیدودرسایت و کانال تلگرامی قراربدیدوبه فروش برسونیدوحتی در دوره ی آموزشی تعدادی محصول آماده و هزاران ایده دریافت خواهیدکرد.

یعنی اگر فردی مهارت خاص یامحصولی برای فروش نداشته باشدباشرکت در دوره ی ما خیلی راحت می تونه محصول آموزشی بسازه و درسایت وکانالش به فروش برسونه. 

پس با شرکت دراین دوره صددرصدمی تونیدازطریق کاراینترنتی به درآمدبرسیدحتی یک درصد هم احتمال شکست وجود نداره.(به شرط عمل کردن به آموزشات دوره)

سوال؛

آیاغیرازساخت محصول اینترنتی وفروش آن درسایت و کانال تلگرامی راه دیگری هم برای درآمدزایی در دوره آموزش داده شده است؟

جواب؛

ازآنجایی که این دوره یک دوره ی باکیفیت وکامل هست شمابعدازشرکت در دوره بی نیازازشرکت کردن درهردوره ای خواهید شد.یعنی تمام راههائی که بشه از اینترنت کسب درآمدکردوبرای شما مناسب و قابل اجراباشه،در دوره ی ماآموزش داده شده است.

ازجمله آموزش صفرتاصدهمکاری در فروش به صورت ویس وویدئو،آموزش اضافه کردن عضو فیک و نیمه فیک ،روزانه تا بیش از۱۶هزار،و بیشتر.بدون نیازبه کامپیوتر ولب تاپفقط با گوشی به صورت ساده و آسان.

روشهای تبلیغات رایگان و جذب عضوواقعی،که دغدغه اکثرافرادمحسوب می شه.

که در دوره روشهایی برای تبلیغات آموزش داده شده تابتونیدعضوهای واقعی برای کانال تلگرامی جذب کنید که سریع وآسان باشد.

که برای افرادی که فروشگاه تلگرامی دارند،یاکانال تلگرامی ساختندولی فروش ندارندمی تونن ازاین روش عالی زودبازده استفاده کنند.

درحقیقت شمابعدازشرکت در دوره و دیدن آموزشات متوجه می شوید که افرادی که در تلگرام وسایت مشغول درآمدزایی هستندازچه روشهایی استفاده کرده اند این یعنی آموزش ماهیگیری

پس من اومدم تمام روشهایی که بتونیدازآن درآمدزایی کنیدرادردوره به شما آموزش دادم شمابعدازشرکت در دوره متوجه این موضوع خواهید شد.

که من اومدم اصل مطلب وبه شماطوری توضیح دادم که دیگه نیازبه کار خاصی نباشه و همه چیزازطریق ویس هاوفیلم های ویدئویی آماده دراختیارشماقرارداده شده است.

وبه خاطر همین هست که یک درصد احتمال شکست در دوره ی ماوجودندارد.

سوال؛ 

آیادرآمدی که شماگفتیدحقیقت دارد؟

چون به نظر من درآمدروزانه ۱۰۰هزارتا۱میلیون تومان غیرواقعی هست؟

جواب؛

ببینیددوستان شمادرابتداکه کاراینترنتی خودتون و استارت می زنیدوشروع می کنیدصددرصدبامشکلاتی مواجه خواهید شد.مثل خستگی،کمبودزمان،درآمدکم وغیره...که این مسئله طبیعی هست ومن هرگز نمی خوام با دروغ و وعده های واهی از حس طمع مردم استفاده کنم وبرای خودم درآمدزایی کنم.بلکه درابتداواقعیت را اعلام می کنم.

ولی این موضوع به هیچ وجه دلیل برنقض درآمدهای میلیاردی افرادازکاراینترنتی ازهمین روش ها نیست.

و دلیلی که افراد زیادی نتونستن توکاراینترنتی به درآمدبرسندهمین موضوع صبرواستقامتهست.ولی صددرصدارزش کاراینترنتی خیلی خیلی بیشترازکارهای سنتی وازرده خارج شده است.چراکه اگه مدتی صبرکنیدوبه کارتون ادامه بدید.

یقینن به درآمدهای باورنکردنی دست خواهیدیافت و این خیلی زوداتفاق خواهدافتاد.

ویکی دیگرازمزیت های دیگرکاراینترنتی اینه که شما بدون هیچ سرمایه ای می تونیدکارخودتون و شروع کنیدودرهرمکان و زمانی که بخواهیدکارانجام دهید.

پس دوست عزیزدرآمدشماازروزی۱۰۰هزارتومان شروع خواهدشدوبه۱میلیون وبیشترخواهدرسیدفقط کافیه اراده کنیدتابه این درآمدشگفت انگیزدست پیداکنید.واینوبدونیدکه تمام افرادی که الان میلیاردی از اینترنت درآمددارندهرگزروزاول هیچ درآمدی نداشتند.

و حتی این موضوع نه تنها برای کارهای اینترنتی بلکه برای همه ی کارها صدق می کند.

چرا؟

چون هرکاری دراین جهان نیازبه تکامل داردوشمادرابتداکه واردکاری می شویدبایدمراحل تکاملتون و طی کنید.

وفقط ازراه دزدی و کارهای نادرست میشه یک شبه به درآمدهای میلیونی و میلیاردی رسیدویه شبه هم همه چیزنابودخواهدشدچون این یک قانونه وهرگزکسی نمی تونه از پله اول نردبان به پله دهم بپره.

پس هرگزگول افرادی که وعده درآمدهای میلیونی وآن هم یکی دوروزه رابه شما میدن را نخورید.

این موضوع را گفتم تاافرادی که توان انجام کاراینترنتی راندارن در دوره ی من شرکت نکنن چون قصد من فقط درآمدزایی ازدوره نیست بلکه می خوام به افرادآموزش بدم تاآنهاهم بتونم ازاین راههای درست و واقعی ازطریق اینترنت درآمد کسب کنند به درآمدهای میلیونی برسند.

اگر دیگران توانسته اند

پس شما هم می توانید

 عکس ((ازدرآمدکارآموزان موفق درقسمت پایین)) 

 

 

مزیت های پکیج استثنایی ما (آموزش درآمدزایی میلیونی):درآمدی تا بیشتر از ۵۰۰۰۰۰ تومان در روز!

شغلی آسان با آینده درخشان و با وقت آزاد زیاد برای سرگرمی و تفریح

این کار بازاریابی شبکه ای حضوری و برنامه های موبایلی مانند رسنو و…. نیست

این کار همکاری در فروش برای فروشگاه ها نیست

این کار سرمایه گذاری در فارکس و باینری و الیمپ نیست

این کار تولید محتوا یا ترجمه و یا طراحی سایت نیست

این کار با زیرمجموعه گیری ارتباطی ندارد

این کار در مورد بیت کوین و ارزهای دیجیتال نیست

این کار نیازی به سرمایه اولیه ندارد! (در صورت وجود سرمایه اندک، کارتان بسیار بیشتر رونق خواهد گرفت)این روش و کار محدویت سنی و جنسی ندارد.

خاطرتان جمع باشد که اگر کمی تلاش داشته باشید این کار حتما جواب می دهد و می توانید موفق باشید!

این روش کسب درآمد از دیدن تبلیغات و تبلیغات کلیکی نیست!

درآمد شما به حساب بانکی تان و به تومان واریز می شود! و ربطی به دلار ندارد!

این روش با تمام بسته هایی که از اینترنت خریداری کرده اید متفاوت است و واقعا جواب می دهد.این کار شرط بندی مسابقات فوتبال نیست!

این کار آموزش کسب درآمدهای رایج در سایت های دیگر نیست!

این کار ارتباطی به گوگل ادسنس ندارد!

این کار فروش و بازاریابی ممبر و فالوور نیست!

این کار تکرار یک سری اصول و دانش ساده است که باید هر روز آنها را تکرار کنید و کسب درآمد کنید!

این کار علاقه شما را به زندگی بیشتر خواهد کرد و امید را دل تان زنده خواهد کرد

! توجه! تضمین خرید برای تضمین پکیج، به شرط دیدن کامل آموزش ها و اجرای آنها و شروع به کارتان بعد از یکماه، اگر درآمدی نداشتید ۹۰ درصد وجه به شما بازگشت داده خواهد شد.

سوالات رایج (بسته آموزش کسب درآمد از اینترنت)

-برای این کار چه مقدار سرمایه نیاز دارم؟

پاسخ: برای این کار به سرمایه بسیار کمی نیاز دارید. اگر در جایی دیدید که پکیجی تبلیغ می کند و ادعا می کند که اصلا به سرمایه ای نیاز ندارید کاملا دروغ است. بلکه برای پیش بردن کار به سرمایه خیلی کمی نیاز دارید.

-اگر شما درآمد میلیونی دارید پس چه نیازی به فروش این آموزش دارید؟

پاسخ: من حتی اگر درآمد میلیونی داشته باشم منطقی نمی بینم که از کسب درآمدهای دیگر دست بردارم و دانش و علم خود را با دیگران شریک نسازم. شما نیز باید همین طور باشید و از هر فرصتی در زندگیتان استفاده نمایید چون ممکن است همین مقادیر کم روز به روز افزایش پیدا کند و همچنین تجربیات خود را

 در ازای پولی به دیگران انتقال دهید.

-آیا این آموزش ها همون بازاریابی شبکه ای و فعالیت در سایت های خارجی و کلاهبردار هست و یا سایت های پیش بینی فوتبال، بیمه و تبلیغات کلیکی هست؟؟ اگر هیچکدومه پس چه روشیه؟؟

پاسخ: خیر، روش ما به هیچ کدام از این ها مربوط نمی شود. مطمئنا با دیدن آموزش های ما تعجب می کنید که چرا زودتر وارد این کار ناب نشده اید. روشی کاملا قانونی و شرعیست که درآمد بسیار زیادی دارد.

البته نباید توقع داشته باشید که یک شبه میلیونر شوید بلکه باید پله پله با تلاش خود پیشرفت نمایید.متاسفانه نمی توانم آموزش حاصل تجربیات چند ساله خود را لو بدهم و به همین راحتی در دسترس سودجویان اینترنتی قرار دهم.

-چه افرادی می توانند این از این آموزش استفاده و کسب درآمد کنند؟

پاسخ: شروع کسب درآمد با این روش فقط با تهیه این پکیج و دیدن آموزش ها نیاز دارد و محدودیتی در سن و موقعیت ندارد و همه افراد با هر سطح تحصیلاتی می توانند از آن به طور کامل استفاده کنند، چه مهندس ، چه کارگر، چه دانشجو، چه زن و چه مرد و چه پیر و چه جوان. شرط موفقیت دیدن تمام آموزش ها و اجرایی کردن تمام و کمال آنهاست.

 

-چرا این روش که انقدر تعریفشو می کنید همه نمیان سمت این کار؟

پاسخ: اگر همه آدمها مثل هم بودند که یا همه میلیاردر بودند یا فقیر. هر کسی علاقه و سبک فکری مختص به خودش را دارد و اصلا قرار نیست همه یک روش را انتخاب کنند، از طرفی موقعیت هایی که برای یک شخص در طول دوران زندگی اش پیشنهاد می شود با همدیگر متفاوت است.

-آیا این درآمد حلال و قانونیست؟

پاسخ: بله، ابن درآمد از لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد و به راحتی می توانید بدون هیچ مجوزی کار خود را انجام دهید. همچنین از لحاظ شرعی هم هیچ مشکلی ندارد و یک روش حلال می باشد

-برای کسب درآمد از این روش، روزی چقدر باید وقت گذاشت؟

در این روش، شما پس از دیدن آموزش ها ، در دو روز اول حدود ۳-۴ ساعت و در ادامه بین ۱ تا ۲ ساعت وقت نیاز دارد.

-تا چه مقدار می توان از این روش کسب درآمد داشته باشیم؟

درآمد شما به ۳ فاکتور مهم بستگی دارد: ۱- علاقه ۲- تلاش ۳- استعداد، اگر علاقه و انگیزه به همراه تلاش و پشتکار داشته باشید و کمی استعداد خودتان را نیز چاشنی این روش کنید درآمد بسیار خوبی بدست خواهید آورد بنابراین نمی توان مبلغ خاصی را گفت بلکه همه چیز به خودتان بستگی دارد اما این روش تا روزی ۱ ملیون تومان هم ظرفیت دارد.

-درآمد این روش چگونه به دست ما خواهد رسید؟ درآمدمان قانونیست؟

پاسخ: این کار کاملا قانونیست و درآمد شما از طریق حساب بانکی تان به شما واریز خواهد شد و از همین ایران خواهد بود و ربطی به درآمد خارجی و دلار و کشورهای خارجی ندارد.

مطمئن باشید از خرید این بسته پشیمان نخواهید شد.

محتویات آموزش: بیش از ۳ساعت ویدیو وویس آموزشی 

. اگر این آموزش هم مثل بسیاری از آموزش های موجود در اینترنت قابلیت کسب درآمد نداشت چی؟ 

 

پاسخ:*تضمین بازگشت وجه*:ماتضمین می دهیم که بااستفاده ازاستراژی های آموزشی داده شده دراین پکیج شما۱۰۰%به درآمدخواهیدرسید.*چون این روش درآمدزایی هیچ نیازی به کارهای پیچیده ودشوارووقت گیرندارد.وهرشخصی که دنبال شغل اول باشد چه فردپیر،جوان،باشد می تواند براحتی بااین سیستم تضمینی مابه یک فردمیلیونرواقعی تبدیل شوددرصورتی که کسی به تمام راهکارهاواستراژی هاوآموزشهایی که مادر این فایل آموزشی داده ایم به درستی عمل کند*بعدازحدودیک ماه فعالیت و عمل کردن به تمام آموزشات داده شده ادعاکندکه به درآمدنرسیده است یادرآمدی نداشته مبلغی که از ایشان به ما رسیده رادودستی بازگشت می دهیم این تنهاشرط بازگشت وجه می باشدوبازگشت وجه فقط وفقط دراین صورت انجام می گیردولاغیر.

یعنی مثلااگرکسی فایل آموزشی را خریداری کندوبعدبیایدبگویدمن حوصله انجام دادن این آموزشات را ندارم و درخواست بازگشت وجه دارم درخواست وی قابل قبول نیست چنین شخصی که حوصله چندتاکارعادی برای رسیدن به درآمدمیلیونی رانداردهمان بهتر که ازرقیبان خود عقب باشدوبادرآمداندکی زندگی خودرابگذراندوهمیشه به حال دیگران غبطه بخورد.

*توجه داشته باشید این تضمین که برای بازگشت وجه داده ایم به صورت قانونی جزو متن معامله محسوب می شوندوماهم طبق قانون قطعا به آن عمل خواهیم کردطبق قانون دقیقا به همان صورت که آن راذکرکرده ایم دقیقا به همان صورت به آن عمل خواهیم کرد(البته مطمئن باشید کار به اینجاهاودرخواست بازگشت وجه و این مسائل نمی کشد.یعنی درواقع امکان نداردکاربه اینجابکشدهمان طور که تا الان این اتفاق هیچوقت نیافتاده است*چون با عمل کردن به این روشهای درآمدزایی و پشتیبانی قوی به درآمدمیلیونی خواهیدرسیدچون ماتازمانی که شما به درآمدبرسیدپشتیبانتان هستیم و این حرف را طبق تجربه ام می گویم وکاملاهم از حرفم مطمئن هستم*.

۱۸_چراسایت شمانماداعتمادالکترونیکی ندارد؟

پس ماچطوری به شمااعتمادکنیم و فایل آموزشیتان را خریداری کنیم؟اومدیم وشماهم مثل بقیه سایت های کسب درآمددروغگووکلاهبرداربودید؟

پاسخ:همانطورکه می دانیدمایکی از سایت های زیرمجموعه فورکیا(www.4kia.ir)هستیم آدرس سایت فورکیارابرایتان نوشتم اگر به سایتش مراجعه کنیدمیبینیدکه خودفورکیانماداعتمادالکترونیکی و همچنین نشانه ملی ثبت رسانه های دیجیتال دارد.خوب حالاباخودتان فکرکنیدآیاامکان داردمجموعه معتبری مانندفورکیااجازه فعالیت به فروشگاههای نامعتبروبیکیفیت وکلاهبرداررادرسیستمش بدهد؟؟اگرماکارمان بی کیفیت بودآیافورکیااجازه فعالیت به مامیداد؟؟؟

خوب مسلما خیر.اگرهم میبینید که مانماداعتمادالکترونیکی نداریم به این دلیل است که زیرمجموعه های فورکیانمی توانندنماداعتمادالکترونیکی بگیرندزیراخودفورکیانماداعتمادرادارد.خوب بااین تفاسیرفرض کنیدمثلامابخواهیم کلاهبرداری کنیم ویاادعاهای دروغ درسایتمان مطرح کنیم و پول کسی را بخوریم خوب دراین صورت اول ازهرچیزفورکیابه ماتذکرجدی خواهددادتابه درستی فعالیت کنیم درصورتی که تذکرفورکیاراجدی نگیریم فورکیافروشگاه ماراکلاحذف خواهدکرد.وازآنجایی که اطلاعات شخصی مارا به طور کامل دراختیارداردمارادراختیارقانون قرارمی دهدوماتوسط قانون مجازات خواهیم شد.

بنابراین حتی اگر خودمان هم بخواهیم نمی توانیم کلاهبرداری کنیم!!!زیرافورکیااجازه نمی دهد.به هرحال امیدوارم شما تصمیم درست را بگیرید.. .ما که اصراری نداریم......!

*توجه*توجه

لطفا قبل ازاینکه هرگونه پیغامی به مابدهیدوسوال یادرخواستی ازماداشته باشید که پاسخش دربین نکات زیرموجودباشدپشتیبانی به هیچ وجه پاسخ شمارانخواهدداد.

*قابل توجه خریداران گرامی:

نکته۱_زمان پاسخگویی از۱۰دقیقه تاحداکثرسه روزاست.لطفاتادریافت پاسخ شکیبا باشید.

نکته۲_در هنگام خریددقت داشته باشید که حتماآدرس ایمیلتون راکاملادرست واردکرده باشید یعنی حتی یک کلمه ازآنراهم اشتباه ننویسیدهمچنین توجه داشته باشید که کلمهgmailرادرایمیلتان به درستی بنویسیدبعضی ها اشتباه می نویسندولینک دانلود فایل آموزشی به ایمیل شما ارسال نمی شود.بعدازپرداخت موفق یک نسخه از لینک دانلود به ایمیلتون ارسال خواهدشددرصورتی که بعدازپرداخت موفق به هر دلیلی صفحه لینک دانلودرادریافت نکردیدویاازآن خارج شدید به ایمیلتون مراجعه کنیدویاازطریق لینک که به ایمیلتون ارسال شده است اقدام به دانلود نمایید.

نکته۳_فایلی که دانلود می کنیدبافرمت (zip)هست برای اینکه بتونیدبازش کنیدوفایل داخلش رااستفاده کنیدبایدازبرنامه winrarاستفاده کنیدوفایل راخارج سازی کنیداگراین برنامه رانداریدبایدازاینترنت دانلودش کنید.هم نسخه موبایلش موجود وهم نسخه کامپیوترش(البته اکثرموبایل ها خودشان این برنامه را دارند.)

نکته۵_در صفحه بانک پس ازمشاهده پرداخت موفق صفحه بانک رانبندیدحتمادکمه سبزرنگ(تکمیل خرید)را کلیک کنیدتابه صورت خودکار به فروشگاه هدایت شویدوپرداخت شماتاییدگرددوبه صورت کاملاموفق انجام شودولینک دانلوددراختیارشماقرارگیرددرصورتی که پس از پرداخت موفق مرورگرشماپیغامی را نمایش دادروی دکمهcontinue کلیک کنیدتافرآیندخریدکامل شوددقت کنیددرصورتی که پس از پرداخت در صفحه بانک دکمه سبزرنگ(تکمیل خرید)را کلیک نکنید  وبه فروشگاه هدایت نشویدخریدشماناقص می ماندوپرداخت شما به صورت نا موفق انجام می شودونمیتوانیدلینک دانلودرادریافت و فایل رادانلودکنیدیعنی مبلغ ازحسابتان کم می شود ولی لینک دانلودرادریافت نمی کنیددرچنین شرایطی مبلغ پرداختی پس ازحدودچندساعت یانهایتاچندروز(نهایتا۷۲ساعت)به صورت خودکارتوسط سیستم بانک کشوری به حسابتان بازگشت داده خواهدشدتوجه داشته باشید وقتی که مبلغ به صورت خودکار به حسابتان بازگشت داده می شودپیامک بانکی برایتان ارسال نمی شود پس اگرخواستیدازبازگشت مبلغ اطمینان حاصل کنیدبایدموجودی بگیرید.

*قابل توجه سایر کاربران محترم*:

نکته۷:سوالاتی که جواب آنان مشخص است یاقبلاتوضیح داده شده است نظیرآیاواقعاشدنی است پاسخ داده نمی شود.

*مواردی از قوانین سایت؛

نکته۹_تیم پشتیبانی سایت در روزهای تعطیل رسمی به علاوه روزهای پنجشنبه تعهدی برپاسخگویی ندارد.

نکته۱۰_زمان پاسخگویی تیم پشتیبانی ازساعت۹صبح تا۱۲ظهرمی باشد.

نکته۱۱_مسئولیت تایپ اشتباه آدرس ایمیل درموقع خریدبرعهده کاربران است و رسیدگی به تمام درخواست هاوپشتیبان های کاربران برپایه ثبت بودن خریدشان در سیستم فروش سایت است لذادرواردکردن آدرس ایمیل خود دقت فرماییدوشماره پی گیری خودرایادداشت فرماییدتادرصورت بروز مشکل ارائه دهید.

نکته۱۲_اطلاعات کاربران در هنگام ثبت نام نزد سامانه به صورت محرمانه محفوظ خواهدبودوتحت هیچ شرایطی دراختیارهیچ شخص یا سازمان قرارنخواهدگرفت سیستم جزاطلاعات سطحی موردنیاز برای ثبت نام هیچ اطلاعات دیگری را دریافت نمی کند.

نکته۱۳_توصیه می شودکاربران در هنگام پرداخت اینترنتی ایمیل خودرانیزراواردنمایندتایک نسخه ازرسیدپرداخت رانیزتوسط ایمیل دریافت نمایندتادرصورت نیازبه ارائه کد پیگیری و عدم یادداشت کد پیگیری هنگام خریدبتوانندبامراجعه به ایمیل خویش آن کد پیگیری خریدراملاحظه نمایند.

نکته۱۴_بعدازپرداخت موفق لینک دانلود فایل آموزشی بلافاصله برای شماظاهرخواهدشدهمچنین یک نسخه از لینک دانلود به آدرس ایمیلی که هنگام خریدواردکرده آید نیز ارسال خواهدشدبنابراین درصورتی که بعدازپرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می شود به هر دلیلی از صفحه لینک دانلودخارج شدید به ایمیلتون مراجعه کنیدوازطریق لینکی که به آدرس ایمیل تان ارسال شده است اقدام به دانلود فایل کنید.

*توجه*توجه*

ازتاریخ۱۵/۱۱/۱۳۹۷تخفیف ویژه برداشته خواهدشد. و قیمت این محصول به قیمت اولیه آن یعنی۲۰۰هزارتومن افزایش خواهدیافت وبعدازآن دیگر به هیچ وجه تخفیف نخواهدخوردپس این فرصت فوق العاده را ازدست ندهیدوازآن نهایت استفاده را ببرید.

برای خرید(پرداخت ودانلود)پکیج آموزش طلایی وفوق العاده باارزش کسب درآمدیک میلیون تومان روزانه(تضمینی و تست شده)ازطریق قسمت زیر اقدام کنید:

 

آیدی تلگرامی پشتیبانی جهت سوال وخریدمحصول و اطمینان شما دوستان عزیز

@sfavi_mn

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
logo-samandehi

افراد آنلاين:
نقشه سايت یک آکادمی تمامي حقوق متعلق به سايت درآمد ویژه فیلمزی دانلود سریال مي باشد